🌼 بازدید از فرآیند توزیع کتب درسی ویژه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن – ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

🍀 یکى از اقدامات مهم قبل از شروع سال تحصیلی جدید ، تأمین و توزیع کتب درسی می باشد. در همین راستا ، بازدیدی از فرآیند توزیع کتب درسی ، با حضور آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان و آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ از انبار کتب درسی شهرستان صورت گرفته است.

♦️معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon