شیوه نامه به همراه پوستر اولین فراخوان یاددهی – یادگیری در سال تحصیلی 98-97