🍀 با عنایت به جایگاه ویژه معلم در نظام آموزشی کشور و اینکه معلم در واقع معمار اصلی نظام آموزشی است و منابع انسانی پایه ی اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. لذا در راستای شاخص های تفاهم نامه به منظور تجلیل و تقدیر از زحمات همکاران منتخب دوره ی ابتدایی ، همایشی در روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/06 از ساعت 8 صبح لغایت 12:30 در سالن همایش کانون شهید صالحی برگزار می گردد.

🔴فرآیند اجرا:
1⃣ لیست منتخبین شهرستانی جهت تقدیر در روز همایش پیوست می باشد. لذا با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده ؛ حضور کلیه منتخبین در روز همایش الزامی می باشد.

2⃣ مدیران محترم ؛ نسبت به حضور همکاران منتخب در روز همایش ، اطلاع رسانی نمایند.

4⃣ حضور کلیه ی مدیران و معاونین آموزشی در روز همایش ، مورد انتظار می باشد.

5⃣ باتوجه به ظرفیت فضای فیزیکی مکان همایش و تعداد مدعوین ، چنانچه همکاری تمایل به حضور در همایش را دارد ؛ با واحد آموزش ابتدایی هماهنگی نمایید.

🖋معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻