🛑 در اجراي بخشنامه شماره 402/34068 – 1400/06/09 اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران ، در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي كتب درسي دوره ابتدايي ، دفاتر دوره ي ابتدايي در سال تحصيلي 1401-1400 از طريق انتشارات اداره كل آموزش و پرورش چاپ و نشر شده است كه بر اساس جدول پيوستي ، آماده توزيع مي باشد.

👌 شايسته است مديران محترم ، بر اساس آمار مدارس مبلغ مربوطه را به صورت يكجا به شماره كارت – 6063737004973085 – نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران ، به نام كتب درسي آموزش و پرورش واريز ، سپس اصل فيش واريزي را مطابق جدول زمانبندي به واحد كارشناسي تكنولوژي و گروه هاي آموزشي دوره ي ابتدايي تحويل نمايند.

💰هزينه دفاتر :

📙دفتر مديريت كلاس درس (ويژه كليه مدارس) : 60000 ريال

📘دفتر حضور و غياب كاركنان (ويژه كليه مدارس) : 335000 ريال

📗دفتر شوراي معلمان (ويژه كليه مدارس) : 200000 ريال

📕دفتر بازديد راهبران (ويژه كليه مدارس) : 240000 ريال

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی