آموزش ساخت تقویم روزانه ، تهیه توسط کارگروه فناوری شهرستان تنکابن