🍀 پیرو بخشنامه تشکیل گروه های آموزشی مدرسه با رویکرد مجازی – پژوهشی ، گروه های آموزشی منتخب مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 با توجه به مستندات ارسالی
(مطابق جدول زمان بندی) در خصوص 7 عنوان پیشنهادی (یادگیری انعطاف پذیر ، سواد رسانه ای ، گیمیفیکیشن در آموزش ، یادگیری عاطفی – اجتماعی ، مدارس کارآفرین ، مراکر آموزشی یا مراکز یادگیری ، نقد و بررسی نرم افزار جامع آموزش ابتدایی) با ارائه مناسب ترین راهکارهای عملیاتی ، طی جدول پیوستی ارسال می گردد.

🍀 ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

♦ لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی اعضای گروه های آموزشی منتخب مدارس (گروه اول: 8 ساعت ) ، (گروه دوم: 6 ساعت ) و (گروه سوم: 4 ساعت ) گواهی حضور در جلسات هم اندیشی که در فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان 1401-1400 حائزه اهمیت و امتیاز می باشد ؛ صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻 پیوست بخشنامه🔻🔻🔻🔻

لیست فعال ترین گروه های آموزشی مدرسه با رویکرد مجازی – پژوهشی