🌼 جلسه هماهنگی با مدرسین صفحه به صفحه کتب درسی حوزه راهبر آموزشی و تربیتی آقای شاهی آذر – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

🍀 در راستای برگزاری کلاس های آموزش صفحه به صفحه کتب درسی ویژه آموزگاران جدیدالورود و مشمول تغییر در پایه تدریس ، جلسه هماهنگی بین مدرسین با حضور اقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی و مدرسین در دفتر آموزش ابتدایی برگزار گردید.

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon