🌼 برگزاری مرحله اول کلاس صفحه به صفحه کتب درسی حوزه راهبر آموزشی – تربیتی آقای شاهی آذر – ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

🌼 برگزاری مرحله اول کلاس صفحه به صفحه کتب درسی حوزه راهبر آموزشی – تربیتی دکتر آبار – ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

🌼 برگزاری مرحله اول کلاس صفحه به صفحه کتب درسی حوزه راهبر آموزشی – تربیتی آقای علیزاده – ۱۴۰۱/۰۶/۱۹