🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان شهید جعفرپور – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی زنده یاد شرافتی – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهید چمران – ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان شهید بهادری – ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهید گلی توانا – ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهید عسگرپور – ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان شهید عمرانی – ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان شهید معلمی – ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان شهید محبوبی – ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان شهدای گمنام – ۱۴۰۱/۰۶/۲۱