🌼 برگزاری اولین جلسه شورای معلمان در دبستان هیات امنایی شهید درویش – ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

🍀 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌ ، پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ و تأمین‌ مشارکت‌ معلمان‌ در حسن‌ جریان‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ ، شورای‌معلمان‌ با شرکت‌ همه‌ معلمان‌ ، مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌ جهت اشنایی با برنامه های ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ تشکیل‌ گردید.

🖊 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon