🌼 بررسی فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس مناطق سه هزار (یوج ، مران ، درجان و سلج انبار) ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

🔸این بازدید در راستای نظارت بر وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس مناطق سه هزار توسط راهبران آموزشی – تربیتی شهرستان انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon