🌼 اهدای ابلاغ به مدیران جدیدالانتصاب دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon