❕کتاب ریاضی پایه پنجم – فصل 2 (کسر) – صفحه 33

🔸موضوع : بهبود یادگیری ضرب کسر در عدد صحیح و مسائل آن در درس ریاضی دانش آموزان پایه پنجم

❗دبستان هیئت امنایی شیخ مفید نشتارود ( هاله شیخ کاظمها ، زهرا شجاع شفیع ، فرشته شکوری )

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon