باحضور:
♦آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی
♦جناب سرهنگ شعبانی جانشین فرماندهی سپاه ناحیه تنکابن
♦جناب سروان چمن فرمانده بسیج دانش آموزی
♦آقای شاهی آذر راهبر آموزشی – تربیتی
♦ عوامل اجرایی ، آموزشی و دانش آموزان دبستان شاهد پسر

🌻 از مدیریت محترم و همکاران دبستان شاهد پسر که شرایط را جهت برگزاری نواختن زنگ آموزش حضوری ، فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

🔴 باحضور:
♦آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی
♦خانم آذرنگ راهبر آموزشی و تربیتی
♦ آقای آبار راهبر آموزشی و تربیتی
♦ عوامل اجرایی ، آموزشی و دانش آموزان دبستان شهید عینی

🌻 از مدیریت محترم و همکاران دبستان شهید عینی که شرایط را جهت برگزاری نواختن زنگ آموزش حضوری ، فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

🔴 باحضور:
♦خانم بلالمی معاون پرورشی و تربیت بدنی
♦ اقای حسن نژاد ریاست بنیاد شهید شهرستان
♦ خانم گلیج کارشناس امور شاهد
♦ خانم سعادت کارشناس امور بانوان
♦ عوامل اجرایی ، آموزشی و دانش آموزان دبستان شاهد دختر

🌻 از مدیریت محترم و همکاران دبستان شاهد دختر که شرایط را جهت برگزاری نواختن زنگ آموزش حضوری ، فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.