🍀 در راستای نظارت بر فرآیند ثبت نام و بررسی رعایت محدوده جغرافیایی ویژه دانش آموزان ورودی ، با حضور آقای آبار راهبر آموزشی – تربیتی و آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ از مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان صورت گرفته است.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon