🍀 در راستای نظارت بر فرآیند ثبت نام و بررسی رعایت محدوده جغرافیایی ویژه دانش آموزان ورودی ، با حضور آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی و آقای علیزاده راهبر آموزشی – تربیتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ از مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان صورت گرفته است.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon