✅ نشستی با محوریت موضوع بررسی پرونده های سازماندهی نیروی انسانی مقطع ابتدایی در دفتر آموزش ابتدایی برگزار گردید.

🔸 در این نشست، کارشناسان آموزش ابتدایی به همراه راهبران آموزشی_تربیتی به بررسی بندهای فرم سازماندهی کلی نیروهای آموزش ابتدایی پرداختند و با همفکری هم به وحدت رویه برای نحوه ی محاسبه ی امتیاز همکاران رسیدند.


♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon