✅ نشستی با محوریت موضوع آموزش حضوری در مدارس و بیان چالش ها و فرصت ها و همچنین تجزیه و تحلیل آماری گزارش پیشرفت تحصیلی نوبت اول دانش آموزان مدارس در دفتر آموزش ابتدایی برگزار گردید.

🔸 در ابتدای جلسه جناب آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن در خصوص دستورالعمل حضوری شدن مدارس و پیگیری غیبت دانش آموزان مباحثی را مطرح نمودند و در ادامه جناب آقای ملانتاج کارشناس مسئول آموزش ابتدایی گزارشی از روند تحصیلی دانش آموزان را به صورت تحلیلی بیان کردند. در پایان نیز راهبران گرامی به بیان مشکلات و مباحث مربوط به مدارس زیرمجموعه خود پرداختند .

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon