🌼 نخستین جشنواره استانی طراحی و ساخت ابزارهای کمک آموزشی

🍀 رونوشت با ضمائم به کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی جهت اطلاع ارسال می گردد.
🍀شایسته است مدیران محترم ؛ ضمن مطالعه دقیق شیوه نامه ، تمامی ابزارها و سخت افزارهای آموزشی که نقش رسانه و رابط انتقال دهنده مفاهیم و معانی درسی به دانش آموزان می باشد را از طریق فرم الکترونیکی ذیل حداکثر تا تاریخ 1402/10/14 ثبت و ارسال گردد.

♦️ لازم به ذکر است ؛ آثار منتخب نخستین جشنواره طراحی و ساخت ابزارهای کمک آموزشی ویژه (مدیران ، مدیرآموزگار ، معاونین ، آموزگار ، راهبران آموزشی و…) به استان ارسال خواهد شد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYOgqu7Smwwe2SUnyBqrN3r-03RULg2aqHw22CJuxYih0Gmw/viewform?usp=sf_link

🖍 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2