کارگاه آموزشی – تخصصی مدیریت کلاس درس ( آموزش و پرورش شهرستان تنکابن استان مازندران )
مدرس : حمزه آبار
تاریخ برگزاری : 1400/05/23

در هنگام اجرای ویدیو لطفا صبر داشته باشید و به اخطار مشاهده شده توجه نکنید ، این اخطار به دلیل زمان زیاد ویدیو بوده و به همین دلیل پس از مدتی صبر ویدیو پخش خواهد شد.