پیرو شیوه نامه 403/ 9346 30/07/1399 تشکیل گروه های آموزشی مدرسه با رویکرد مجازی – پژوهشی ، گروه های آموزشی منتخب مدارس با توجه به مستندات ارسالی(مطابق جدول زمان بندی)  در خصوص 7 عنوان پیشنهادی (تشویق مجازی ، ارزشیابی مجازی ، یادگیری مستقل ، کلاس مجازی ، خلاقیت مجازی ، هوش اخلاقی ، سواد اطلاعاتی) با ارائه مناسب ترین راهکارهای عملیاتی  ، طی جدول پیوستی ارسال می گردد.

ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی اعضای گروه های آموزشی منتخب مدارس (گروه اول: 8 ساعت ) ،  (گروه دوم: 6 ساعت ) و (گروه سوم: 4 ساعت ) گواهی حضور در جلسات هم اندیشی که در فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان 1400-1399 حائزه اهمیت و امتیاز می باشد ؛ صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.