🌼 لیست امتیازات پایانی + جدول زمان بندی سازماندهی کلی آموزگاران ۱۴۰۲-۱۴۰۱

🔻ویژه مدارس هیات امنایی ، مستقل شهری ، مستقل روستایی و چندپایه دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon