#بخشنامه
🌼 فهرست اقلام کمک آموزشی 1401-1400
🔻 ویژه کلیه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 لیست اقلام کمک آموزشی ویژه سال تحصیلی 1401-1400 به پیوست ارسال می گردد.
🍀شایسته است مدیران محترم؛ حداکثر تا تاریخ 1400/07/29 اقلام مورد نیاز آموزشگاه خود را در قالب فرم درخواستی پیوست شده همراه با فیش واریزی به کارشناسی آموزش ابتدایی ارسال نمایند.

🔴 لازم به ذکر است ؛ مبالغ به شماره کارت زیر👇 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام کتب درسی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن واریز گردد.
6063737004973085

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻 پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻🔻