ماده ۸۶- برنامه درسی مصوب و برنامه ویژه مدرسه (بوم) در تمام دوره های تحصیلی ترجیحا در 5 روز اول هفته تنظیم و اجرا می شود. روزهای پنجشنبه عمدتا به فعالیت های خارج از برنامه رسمی و برنامه های داوطلبانه و بخشی از ویژه مدرسه اختصاص دارد.

تبصره 1مدیر مدرسه می تواند متناسب با وضعیت مدرسه (دو شیفته بودن و …) و همچنین اقتضائات برنامه درسی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی، برنامه درسی مدرسه را به ویژه در دوره دوم متوسطه، در ۶ روز اول هفته تنظیم و با اطلاع آموزش و پرورش منطقه، اجرا کند.

تبصره ۲- مدارس غیردولتی مجاز به تنظیم و ارائه برنامه درسی در ۶ روز اول هفته هستند.

تبصره3 برنامه درسی مدارس کلیمی می تواند از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم و اجرا شود.

تبصره ۴- در ساعت اجرای دروس عملی، کارگاهی، عوامل مدیریتی، هنر آموزان و دانش آموزان باید از لباس کار و تجهیزات ایمنی استفاده کنند .

ماده ۸۷- شورای مدرسه باید برنامه ریزی و تدابیر لازم برای مواجهه با تعطیلی اضطراری مدرسه و به کارگیری روش های جایگزین از قبیل ( آموزش های الکترونیکی، درسنامه های آموزشی و…) یا تشکیل کلاس های حضوری برای جبران آموزش دانش آموزان را داشته باشد .

ماده ۸۸- زمان هر جلسه درسی در دوره اول ابتدایی 45 دقیقه و در سایر دوره ها 50 دقیقه خواهد بود .

تبصره- زمان هر جلسه در مواقع اضطرار و بحرانی، مطابق شیوه نامه مربوط، تعیین می شود .

ماده ۸۹- معلمان باید در فرآیند برنامه ریزی درسی و تربیتی در سطح مدرسه، زمینه مشارکت و تعامل مؤثر معلمین و دانش آموزان و سایر گروههای ذینفع را در طراحی، تولید، اجرا و ارزش یابی برنامه ها فراهم نمایند .

تبصره- در اجرای برنامه های درسی و تربیتی (حضوری و غیر حضوری)، تولید محتوای الکترونیکی و ارائه آن در بستر فناوری های نوین با رویکرد تکمیلی مورد تاکید است.

ماده ۹۰- مدیر مدرسه موظف است برنامه ریزی لازم را برای اجرای درس تربیت بدنی (حتی در شرایط نامناسب جوی مانند برف، باران و آلودگی هوا) و ارائه فعالیت های فوق برنامه ورزشی و افزایش فعالیت ورزشی دانش آموزان با استفاده از سایر فضاهای مدرسه یا ظرفیت محله و خیرین، به عمل آورد.

ماده 91-  اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده داخل مدرسه الزاما در ساعت رسمی بایستی جهت اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه ورزشی در اختیار دانش آموزان آن مدرسه قرار گیرد.

تبصره- در ساعت اجرای درس تربیت بدنی، دبیر تربیت بدنی و دانش آموزان باید از لباس ورزشی استفاده کنند. در مدارس دخترانه متناسب با شرایط و امکانات مدرسه، نوع پوشش در ساعت اجرای درس تربیت بدنی با تایید شورای مدرسه خواهد بود.

ماده ۹۲ – مراسم آغازین مدرسه جزو فعالیت های رسمی مدرسه است و باید حداکثر به مدت 15 دقیقه قبل از شروع کلاس های درس، به فعالیت هایی نظیر قرائت قرآن، برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی، اجرای سرود ملی، نیایش، بزرگداشت مراسم ملی و مذهبی و ورزش صبحگاهی… اختصاص داده شود.

ماده93- مدرسه باید نسبت به اجرای دقیق «طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی تربیتی» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، اقدام نماید. اقامه نماز و اهتمام به برپایی نماز جماعت در مدرسه جزو فعالیـت هـا و بـرنـامه هـای رسمی مـدرسه است و بـرای انـجام ایـن فریـضه حداکثـر 30 دقیـقه در روز(ترجیحا در اول وقت شرعی) اختصاص یابد.

منابع و مواد آموزشی:  

ماده ۹۴- بهره برداری از منابع و مواد آموزشی تربیتی استاندارد مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از قبیل: بسته آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی، شبکه های آموزشی(اینترانت داخلی)، رسانه های الکترونیکی، چندرسانه ای (مولتی مدیا)، دستگاه ها، اجسام و اشیاء مختلف، کتاب درسی، کتاب کار، کتاب راهنمای معلم، مجلات، کتاب ها و نظایر آن در (تمام دوره های تحصیلی) مجاز خواهد بود.

تبصره 1 در مورد دانش آموزان با نیازهای ویژه، تایید سازمان آموزش و پرورش استثنایی، کفایت می کند.

تبصره ۲- خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه کتب و منابع درسی و غیر درسی در مدارس بدون اجبار به دانش آموزان و ایجاد فضای تجاری خارج از شئونات مدرسه، صرفا از منابع استاندارد مورد تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مجاز است و با متخلفین برابر ضوابط قانونی برخورد می شود.

ماده ۹۵- بهره برداری از تولیدات درون مدرسه ای و دست ساخته های دانش آموزان در مدرسه، بعد از تایید شورای مدرسه ، مجاز است.

ماده ۹۶ – مدرسه می تواند از بین کتابهای تالیف شده از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در یک موضوع درسی (چند تالیفی) با تایید شورای مدرسه، کتاب درسی را انتخاب و در مدرسه آموزش دهد.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

ماده۹۷- مسئولیت برنامه ریزی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان، بر اساس این آئین نامه با رعایت اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی و مقررات مربوط، با معلم و نظارت بر آن به عهده شورای مدرسه است.

ماده ۹۸- برگزاری هر نوع آزمون در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه، به غیر از آزمونهای مصرح در آیین نامه های مربوط تحت عناوین مختلف، از جمله آزمونهای پیشرفت تحصیلی، ممنوع است.

ماده ۹۹ – مدارس دولتی و غیردولتی دوره دوم متوسطه، مجاز به همکاری و عقد قرارداد با موسسات آموزشی برای برگزاری هر نوع آزمون پیشرفت تحصیلی در مدرسه و خارج از آن نیستند .

پژوهش  

ماده 100- مدیر موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه، مسائل و نیازهای پژوهشی مدرسه را شناسایی و تعیین کند.

تبصره- استفاده از مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در مدرسه و خارج از آن در حل مسائل و مشکلات مدرسه با بهره گیری از شیوه های علمی و یافته های پژوهشی، ضروری و مورد تأکید است.

ماده 1۰1همه عوامل مدرسه، به ویژه معلمان، برای غنی سازی و تنوع بخشی به محیط یادگیری و تقویت روحیه پژوهشی (فردی و گروهی) دانش آموزان، باید زمینه استفاده از روش های علمی، فناوری های نوین ،پایگاه های اطلاعاتی، کتاب ها و منابع آموزشی، پژوهش سراها، انجمن های علمی- آموزشی، اردوگاه ها ،کانونهای فرهنگی تربیتی، کتابخانه های عمومی، دانشگاهها، مراکز علمی، پارکهای علم و فناوری و ارتباط با پژوهشگران و … را فراهم آورند.

ماده 102- مدرسه باید زمینه ها و امکانات لازم را برای بروز ابتکارات فردی و گروهی، کسب و توسعه شایستگی های مرتبط با پژوهش و تقویت نقش پژوهشی مدرسه در فرایند تعلیم و تربیت، برای معلمان و دانش آموزان فراهم آورده و در قالب پودمان های آموزشی، دوره های آموزشی لازم را طراحی و اجرا نماید.

ماده 103- برای ارتباط نظام مند و اثربخش با پژوهش سراها، دارالقرآن ها و کانونهای فرهنگی تربیتی و سایر مراکز مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت، نماینده ای (رابط) از بین معلمان علاقه مند به امور پژوهشی توسط شورای معلمان تعیین و از سوی مدیر مدرسه به مراجع ذیربط معرفی می شود.

ماده 104- مدرسه باید زمینه حضور فعال معلمان و دانش آموزان را در پژوهش سراها، همایش ها، جشنواره ها ، نشست های علمی و فرهنگی هنری و نمایشگاه های مرتبط فراهم آورد و از یافته های پژوهشی آنها برای کیفیت بخشی به برنامه های مدرسه استفاده کند.

تبصره – عضویت و فعالیت دانش آموزان در پژوهش سراهای دانش آموزی و۱۱ حضور موثر آنان در مرحله استانی و کشوری جشنواره علمی- پژوهشی و ارائه اثر با تایید معلم مربوط، می تواند در تعیین نمره ارزشیابی مستمر نوبت های اول و دوم، سهم داشته باشد.