بهداشت و سلامت 12

ماده 105- مدیران مدارس موظفند برای ارتقای سطح سلامت و بهداشت محیط، وفق آیین نامه بهداشت محیط مدارس ضمن رعایـت استـانداردهای بـهداشت، ایـمنی و محیـط زیـست( HSE)، بـر اموری از قبـیـل نـظارت

بر دفع بهداشتی پساب و پسماند، تجهیزات و فضاهای ورزشی، درها و پله های اضطراری، اتاق بهداشت، تهویه و رنگ و روشنایی مناسب فضاهای مدرسه، تدارک و تجهیز وسایل بهداشتی، پایگاه تغذیه سالم(بوفه) و تهیه و توزیع مواد خوراکی، تامین آب آشامیدنی سالم، تأمین صابون مایع و نظافت سرویس های بهداشتی و آبخوری ،دفع بهداشتی فاضلاب و زباله ها (با اولویت تفکیک از مبداء و حفظ محیط زیست) ساماندهی وضعیت در ورودی با هدف رفع موانع ورود ماشین آتش نشانی دکل دار، فقدان حفاظ پنجره ها در طبقه همکف و وجود حفاظ بازشو در طبقات فوقانی، باز شدن درهای کلاس های درس به سمت بیرون و جلوگیری از قرار گرفتن عوامل خطر آفرین و آلودگی زا مانند آنتن های مخابراتی (مانند BTS و …) در مدرسه، مراقبت کامل معمول دارند.

ماده 106- مدرسه باید برنامه های ورزشی، بهداشتی و سلامت کارکنان و انجام معاینات پزشکی، غربالگری و آموزش تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری های واگیردار و غیرواگیردار (چاقی، دیابت و…) در سنین مدرسه را با استفاده از ظرفیت و امکانات درون و برون مدرسه در طول سال تحصیلی پیش بینی و اجرا کند.

تبصره- در مدرسه باید حداقل یک بار در سال از دانش آموزان معاینه بهداشتی – درمانی به عمل آید. مدیران مدارس باید با کمک انجمن اولیا و مربیان و تشکل های بهداشتی دانش آموزان و جلب مشارکت و همکاری خانه های بهداشت و مراکز بهداشت و درمان، برای تأمین بهداشت و سلامت دانش آموزان، اقدامات لازم را انجام دهند.

                                                         

11- پژوهش سرای دانش آموزی، مرکزی علمی- پژوهشی است که زیر نظر آموزش و پرورش و به منظور شناسایی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلاقیت های فردی و گروهی دانش آموزان و گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش در بین آنان، به دو صورت دولتی )هیئت امنایی( و غیر دولتی تأسیس و اداره می شود.

12- سلامت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان و نه فقط نبود بیماری یا معلولیت. بهداشت عبارت است از: علم و هنر پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامت

ماده107- در مواردی که به هر دلیل (شیوع بیماری واگیردار، بروز حادثه و …) ادامه تحصیل دانش آموزان با خطر احتمالی مواجه باشد، مدیر مدرسه باید با نظر کارشناسان مربوط و موافقت اداره آموزش و پرورش نسبت به تعطیل نمودن مدرسه به صورت موقت اقدام کند و در اسرع وقت زمینه ادامه تحصیل و جبران ساعات آموزشی دانش آموزان را فراهم آورد.

ماده 108- مدیر مدرسه موظف است به هنگام بروز حادثه یا مشاهده علائم بیماری در دانش آموز، ضمن اطلاع رسانی به اولیای وی، اقدام لازم را انجام دهد

تبصره – دانش آموزان و تمام کارکنان مدرسه که به سبب ابتلا به بیماری واگیردار غیبت کنند، هنگام بازگشت به مدرسه، برای اطمینان از بهبودی، باید گواهی سلامت ارائه نمایند.

ماده 109- مدیر مدرسه موظف است برای ارتقای خودآگاهی، مسئولیت پذیری و شکل گیری رفتارهای بهداشتی

(فردی و اجتماعی) در دانش آموزان، با همکاری دستگاه های ذیربط زمینه آموزش امور بهداشت و سلامت، ایمنی و حفظ محیط زیست را در تمام پایه های تحصیلی با مشارکت تشکل های بهداشتی دانش آموزان، فراهم آورد .

تبصره- مدیر مدرسه (یا نماینده مدیر در پیگیری امور بهداشت و سلامت) موظف است نسبت به طراحی و اجرای برنامه های عملی از قبیل مشارکت در ارتقای بهداشت محیط مدرسه، مدیریت پسماند و … و برگزاری مناسبت های بهداشتی و ایمنی با مشارکت دانش آموزان، اولیاء و کارکنان اقدام نماید.

فضا و ایمنی:

ماده 110- مدیران مدارس موظفند برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت های شش گانه، فضا، امکانات و تجهیزات مناسب را در درون مدرسه یا خارج از آن (با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها، نهادها و محله) فراهم آورند. مدارسی که از فضاهای فرهنگی هنری، تربیتی، ورزشی و… برخوردار هستند، موظفند با رعایت مقررات و هماهنگی و همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه، فضاهای خود را در اوقات بلااستفاده، در اختیار مدارس فاقد این قبیل فضاها، قرار دهند.

ماده 111 رعایت استانداردها و اصول ایمنی در استفاده از تمام فضاهای مدرسه وفق ضوابط و مقررات موجود الزامی بوده و مدیر مدرسه موظف است پیش از آغاز سال تحصیلی، مغایرت های احتمالی را به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال نماید.

ماده 112- هرگونه تغییر کاربری، تغییر در ابنیه و ساخت و ساز در فضای مدرسه بدون اخذ مجوز کتبی از اداره آموزش و پرورش منطقه و نظارت اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ممنوع است.

ماده 113 مدیر مدرسه با همکاری سایر ارکان مدرسه موظف است نسبت به شاداب و زیبا سازی فضای مدرسه متناسب با ماموریت و فعالیت مدرسه، تراکم دانش آموزی، ویژگی های رشدی، جنسیتی و متناسب سازی فضای مدرسه با شرایط دانش آموزان با نیازهای ویژه، اقتضائات فرهنگ اسلامی- ایرانی و شرایط جغرافیایی منطقه ، اقدام نماید.

ماده 114- مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان، اماکن ورزشی (روباز و سرپوشیده داخل مدرسه) و تجهیزات به عهده مدیر است.

ماده 115- مدیر مدرسه می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فضای مدرسه ،امکانات و تجهیزات آن را با تایید شورای مدرسه و مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری مدرسه لطمه ای وارد ننماید به صورت موقت به اجاره در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، قرار دهد .

تبصره- واگذاری فضاهای آموزشی و کارگاهی هنرستان ها به فعالیت های داخل و خارج از آموزش و پرورش ممنوع است، جز در مواردی که در چارچوب و ضوابط و مقررات ابلاغی، در راستای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش باشد.

ماده 116- مدیر مدرسه موظف است پیش از آغاز سال تحصیلی، با استفاده از افراد متخصص، تمام فضاهای مدرسه را از نظر استحکام و ایمنی و نبود عوامل مخاطره آمیز و نقاط کور، بی دفاع و آسیب زا بررسی کند و گزارش آن را به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرروش منطقه ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

تبصره 1 در صورت تأیید استحکام بنا از سوی کارشناسی اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، صدور تأییدیه و نگهداری آن در مدرسه الزامی است.

تبصره ۲- در صورت گزارش مدیر مبنی بر ایمن و مستحکم نبودن مدرسه، آموزش و پرورش منطقه / استان موظف است موضوع را با دقت و حساسیت لازم پیگیری و در اسرع وقت مشکل را رفع کند.

ماده 117- فضای مدرسه باید به گونه ای مناسب سازی شود تا رفت و آمد دانش آموزان، اولیا و مراجعین با نیازهای ویژه را تسهیل کند .

تجهیزات و ایمنی:

ماده 118- مدیران مدارس موظفند با رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی، نسبت به تامین و تجهیز وسایل ایمنی و امدادی از قبیل وسایل کمک های اولیه و تجهیزات اعلام و اطفای حریق (آماده به کار)، اقدام و با استفاده از نهادهای ذی ربط، نحوه استفاده از آنها را به کارکنان و دانش آموزان آموزش دهند.

ماده 119- مدیران مدارس موظفند نسبت به رعایت استانداردهای لازم و اصول ایمنی بهداشتی و سلامت (HSE)مربوط به کلیه تجهیزات و تاسیسات مدرسه(اعم از سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تاسیسات الکتریکی، تجهیزات آموزشی، ورزشی، کارگاهی، آزمایشگاهی و …) نظارت کامل داشته و گزارش مغایرت های احتمالی را به صورت مکتوب به مراجع ذیربط ارسال نماید.

فناوری:  

ماده 120- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و فضای مجازی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش مجاز می باشد.

تبصره 1استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیکی در کلاس درس، برای تکمیل و تقویت فرایند آموزش و یادگیری با تایید شورای مدرسه، بلامانع است.

تبصره ۲- با توجه به نقش الگویی معلمان در فرهنگ سازی و ترویج رفتارهای سالم، استفاده نکردن از تلفن همراه در کلاس درس مورد تاکید است .

ماده 1۲1 مدرسه باید از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای خلق فرصت های تربیتی جدید و تحول در کیفیت فرایند تعلیم و تربیت، با کنترل آثار نامطلوب آن استفاده کند.

تبصره: به منظور جلوگیری از آسیب های تلفن همراه و سایر وسایل اطلاعاتی و ارتباطی و فضای مجازی ،مدرسه موظف است زمینه آموزش والدین و توانمندسازی و تقویت خود کنترلی دانش آموزان برای مواجهه و حضور آگاهانه در فضای مجازی و استفاده بهینه از وسایل اطلاعاتی و ارتباطی را فراهم آورد.

ماده 122- تجهیزات و فناوری های مورد استفاده در مدرسه باید با ویژگی های جسمانی، روانی و استانداردهای ارگونومیک دانش آموزان در سطوح مختلف و با شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه تناسب و هماهنگی داشته باشد.

ماده 123- ارتباط و تعامل سازنده عوامل مدرسه با دانش آموزان و اولیای آنان، از طریق وسایل الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، صرفا برای امور آموزشی تربیتی و اطلاع رسانی، بلامانع است.

ماده 124- نصب و بهره برداری از دوربین های مداربسته در کلاس درس، محیط های عمومی مثل حیاط ،کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و … با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه فضا و تجهیزات مدرسه، بلامانع است.

ماده 125- در نگهداری و حسن استفاده از فضا، تجهیزات و لوازم مدرسه همه عوامل مدرسه، اعم از مدیر ،معلمان و دانش آموزان مسئولیت دارند.