#بخشنامه
🌼 شیوه نامه ی پروژه های علمی دانش آموزی (با رویکردی جدید) شهرستان تنکابن ۱۴۰۰_۱۴۰۱
🔺جشنواره جابربن حيان و فرصت های متنوع يادگيری

🍀شیوه نامه جشنواره جابربن حيان و فرصت های متنوع يادگيری در سال تحصیلی۱۴۰۱_۱۴۰۰ به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند و نسبت به تشکیل شورای معلمان اقدام و فرم اکسل پیوست را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تکمیل و به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گردد.

🔴مراحل اجرای جشنواره:
1⃣آشنا نمودن اولیا و دانش آموزان با اهداف جشنواره در قالب بروشور ، کلاس های توجیهی ، جلسات والدین و …
2⃣موضوع و نوع پروژه با کمک و راهنمایی معلم و با توجه به علایق و سطح آگاهی و توانمندی دانش آموزان انتخاب گردد.
3⃣تولید پروژه باید توسط خود دانش آموز با راهنمایی معلم انجام گیرد.
4⃣جشنواره پروژه های علمی دانش آموزی با رویکرد جدید در 5 محور (جمع آوري ، نمایش علمی ، آزمایش ، طراحی و ساخت ، کار اصیل دانش آموز) با توجه به توضیحات قید شده در بند 4 شیوه نامه اجرا می گردد.
5⃣در اجرای جشنواره به فرآیند اجرا قید شده ، در بند 6 شیوه نامه توجه گردد.
6⃣با توجه به رویکرد جدید جشنواره ، زمان شروع و پایان نمایشگاه مدرسه ای در کلیه مدارس به صورت هماهنگ برگزار می گردد. لذا مدیران محترم ؛ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ نسبت به تشکیل نمایشگاه مدرسه ای اقدامات لازم را فراهم نمایند.
7⃣اسامی کلیه ی دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره ، در قالب فرم اکسل جهت صدور تقدیرنامه به همراه مستندات برگزاری نمایشگاه تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گردد.

اکسل دانش آموزان شرکت کننده در طرح

📗 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon