🌺با سلام و احترام؛
❕شیوه نامه کیفیت بخشی به شورای معلمان مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 به پیوست ارسال می گردد.
✅ شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند. لازم به ذکر است ؛ عملکرد شورای معلمان مدارس در طول سال تحصیلی به صورت کمی و کیفی ، توسط کمیته ی شهرستانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که حاصل عملکرد کمی و کیفی مدرسه ملاک اصلی اجرای بند 12 شاخص های تفاهم نامه می باشد.
❇️ فرآیند اجرای شیوه نامه به شرح ذیل اعلام می گردد:
1. کلیه ی فرآیند تشکیل و اجرای شورای معلمان براساس ماده 15 ، 16 و 17 آیین نامه اجرایی مدارس که در ( بند 4 و 5 شیوه نامه) قید گردیده ، می باشد.
2. اولین جلسه ی هماهنگ شورای معلمان با محوریت پروژه مهر از تاریخ 13/06/1400 لغایت 20/06/1400 در کلیه ی مدارس شهرستان تشکیل گردد.
3. طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مدرسه ؛ جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ گردد.
4. کلیه صورتجلسات شورای معلمان در مدرسه بایگانی گردد.
5. جهت صرفه جویی در زمان ، هزینه و … در سال تحصیلی 1401-1400 نیاز به ارسال فرم صورتجلسه شورای معلمان به واحد آموزش ابتدایی نمی باشد.
6. صورتجلسه شورای معلمان با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ، بعد از هر جلسه ثبت گردد. لازم به ذکر است ؛ گزارش کمی ماهانه و ارزیابی کیفی سالانه شورای معلمان ، براساس تعداد صورتجلسات ثبت شده ، هر مدرسه می باشد.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUZy-ttxbLr3rnDJoBGZn9Kr0U4WNaQv7_OW1q58SxNbstzw/closedform

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon

پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻