دستورالعمل سازماندهی کلی آموزگاران (رسمی و پیمانی) 1401-1402
🔻ویژه مدارس هیات امنایی ، مستقل شهری ، مستقل روستایی و چندپایه

🍀 در راستای مدیریت بهینه منابع انسانی ، دستورالعمل سازماندهی کلی آموزگاران در سال تحصیلی1402-1401 به پیوست ارسال می گردد.
🍀 شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل ، نسبت به اطلاع رسانی به کلیه آمو زگاران زیر مجموعه خود ، اقدام نمایند.

♦ مهلت ارسال فرم محاسبه امتیازات + یک نسخه کپی از مستندات تا تاریخ 1401/01/18 می باشد.

🔻🔻🔻🔻 پیوست دستورالعمل🔻🔻🔻🔻