سابقه خدمت : 14 سال

مدرک و رشته تحصیلی : دکتری برنامه ریزی درسی

شماره تماس : 09114737412

مدارس تحت پوشش :