✅ جلسه هم اندیشی راهبران آموزشی – تربیتی
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

موضوعات مطرح شده 🔻🔻🔻
1⃣ انتظارات کارشناس مسئول ابتدایی از راهبران آموزشی – تربیتی
2⃣ شروع فرآیند بازدید از مدارس در مرداد ماه
3⃣ بحث پیرامون مسائل و مشکلات آموزشی و اداری مدارس

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن

🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon