🔸به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، جلسه بررسی وضعیت آموزشی دانش آموزان بازمانده از تحصیل و دارای غیبت طولانی با حضور مافی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش، معاونین محترم آموزش و پرورش تنکابن و همکاران ستادی آپ تنکابن در دفتر مدیریت برگزار شد.

🔸طبق ماده ۴۳ آئین نامه اجرایی مدارس؛ آموزش و تحصیل، حق قانونی کودکان است. مدارس موظف هستند نسبت به ثبت نام از کودکان و دانش آموزان لازم التعلیم برابر مقررات اقدام نمایند و هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی دانش آموز و اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت وی را بر عهده دارند، نمی‌توانند از ثبت نام وی امتناع کنند یا به نحوی از تحصیل او جلوگیری نمایند.