🍀 در راستای اجرای عدالت آموزشی مجموعه کتب علمی ، آموزشی و مذهبی به همراه اقلام کمک آموزشی به مدارس مناطق محروم بخش دوهزار ، سه هزار و … از سوی معاونت آموزش ابتدایی اهدا گردید.

🖊 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon