#تقدیر
تقدیر از کلیه‌ی مدیران دوره‌ی ابتدایی شهرستان تنکابن در جلسه‌ی عمومی – ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

♦ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon