#تفاهم_نامه
🌺 تفاهم نامه دوره ی ابتدایی درسال تحصیلی 1401-1400

❇️ تفاهم نامه دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 1401-1400 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق دستوالعمل و آگاهی از مفاد تفاهم نامه با توجه به گروه بندی مدارس ، جهت امضای تفاهم نامه فی مابین معاونت آموزش ابتدایی شهرستان و مدیریت مدرسه مطابق جدول زمان بندی به واحد آموزش ابتدایی مراجعه نمایند.

❗️ در ضمن فرآیند تنظیم تفاهم نامه به شرح ذیل اعلام می گردد:

1⃣ وضعیت عملکرد شاخص های تفاهم نامه در سال تحصیلی 1401-1400 به سه گروه (گروه1: مدارس شاهد ، هیات امنایی و غیردولتی ، گروه2: مدارس مستقل روستایی و شهری ، گروه3: مدارس چندپایه روستایی) جهت اجرا در سطح شهرستان تقسیم بندی گردیده است.

2⃣ سلول هایی که نوشته شده (الزامی) به منزله این می باشد که آن بند از شاخص تفاهم نامه در مدرسه قابل اجرا می باشد و همچنین سلول هایی که (اقتضایی) نوشته شده ، به منزله آن می باشد که مدرسه می تواند در صورت امکان ، آن شاخص را اجرا نماید.

3⃣ مدارسی که بندهای اقتضایی را اجرا نمایند ؛ امتیاز آن در عملکرد پایان سال مدرسه لحاظ می گردد.

4⃣ تفاهم نامه (الف) دارای 25 بند می باشد که در دو نسخه ، فی مابین معاونت آموزش ابتدایی شهرستان و مدیریت مدرسه تنظیم و منعقد می گردد. بعد از امضا مسئولین آموزش ابتدایی شهرستان و مدیریت مدرسه یک نسخه توسط کارشناس مسئول آموزش و نسخه دیگر توسط مدیریت مدرسه بایگانی می گردد.

5⃣ بعد از اجرای بند 4 بخشنامه فوق ، مدیران محترم باید تفاهم نامه (ب) دارای 21 بند می باشد را در دو نسخه فی مابین مدیریت مدرسه و همکاران مدرسه تنظیم و منعقد نمایند. سپس بعد از امضا طرفین یک نسخه توسط مدیریت مدرسه و نسخه دیگر در پرونده همکاران بایگانی گردد.

6⃣ عملکرد مدارس در طول سال تحصيلي به دو روش ارزیابی خواهد شد: (1)- عملکرد کمی که این قسمت حداکثر 100 امتیاز دارد که شامل تمامی بندهای اجرایی شاخص های تفاهم نامه می باشد. و (2)- عملکرد کیفی که این قسمت حداکثر 50 امتیاز دارد که شامل تمامی رتبه های کسب شده کشوری ، استانی و شهرستانی توسط همکاران مدرسه در طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی می باشد.

7⃣ جدول زمانبندی جهت امضای تفاهم نامه (الف) فی مابین معاونت آموزش ابتدایی شهرستان و مدیریت مدرسه پیوست می باشد.

دستورالعمل شاخص تفاهم نامه

فرم تفاهم نامه (الف)

فرم تفاهم نامه (ب)

🔷 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon