یادگیری مستقل به دانش آموزان کمک می کند ؛ در حین مطالعه و انجام تکالیف درسی مدیریت زمان و سازماندهی داشته و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده اند را ارزیابی نمایند. بسیاری از دانش آموزانی که در یادگیری مشکل دارند ، در واقع مشکل اصلی آنها این است که هیچ وقت یاد نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند. جهت پرورش یادگیری مستقل می توان از این راهکارها و پیشنهادات استفاده نمود.