شما می توانید بسته جامع طرح درس و سناریو آموزشی سال 98-99 را از طریق لینک زیر دریافت کنید.