♦با حضور:
🔻جناب آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻جناب آقای صباغ کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان آمل
🔻جناب آقای ملانتاج کارشناس مسئول آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔻جناب آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان تنکابن
🔻سرکار خانم تقیان کارشناس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان تنکابن
🔻راهبران محترم آموزشی – تربیتی شهرستان آمل
🔻راهبران محترم آموزشی – تربیتی شهرستان تنکابن
🔻سرگروه های محترم آموزشی شهرستان آمل
🔻سرگروه های محترم آموزشی شهرستان تنکابن

🍀 در راستای ارتقای کیفیت در طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی ؛ اولین نشست تخصصی مشترک (همتا) با هدف بررسی و ارتقا کیفی طرح ها ، برنامه ها و همچنین تبادل نظر و تبادل تجربه در خصوص فعالیت های راهبران آموزشی – تربیتی و سرگروه های آموزشی به میزبانی معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن در روز چهارشنبه 1400/10/08 در دبستان هیات امنایی شهید درویش برگزار گردید.

🔴عناوین نشست:
1⃣ بررسی فرآیند اجرای طرح ها و برنامه های شهرستان های تنکابن و آمل
2⃣تبادل تجربیات ، فعالیت ها و… بین راهبران آموزشی – تربیتی شهرستان های تنکابن و آمل
3⃣تبادل تجربیات ، فعالیت ها و… بین سرگروه های آموزشی شهرستان های تنکابن و آمل

🌻 از مدیریت محترم و همکاران دبستان هیات امنایی شهید درویش که شرایط را جهت برگزاری این نشست ، فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.