#مصاحبه
🛑 برگزاری روز دوم مصاحبه تخصصی متقاضیان پست مدیریت مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شهرستان تنکابن- ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon