🔸این بازدید با هدف بررسی وضعیت آموزشی و اداری توسط آقای سعید ملانتاج کاسگری کارشناس مسول آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن و آقای عباس علیزاده راهبر آموزشی- تربیتی از مدارس انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن