🔸این بازدید در راستای نظارت بر دستورالعمل آموزش حضوری و با هدف بررسی وضعیت آموزشی توسط آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی و خانم تقیان کارشناس پیش دبستانی و ابتدایی از مدارس انجام گرفت.


🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon