این بازدید در راستای نظارت بر دستورالعمل برگزاری امتحانات هماهنگ شهرستانی پایه ششم توسط آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی و آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی از مدارس انجام گرفت.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon