#فوری_مهم
🔺 بخشنامه ثبت امتیازات خودارزیابی اولیه برنامه تدبیر ۱۴۰۰-۱۴۰۱

📗 مهلت ثبت خودارزیابی اولیه و بارگذاری برنامه سالآنه تا تاریخ 1400/06/30 می باشد.

📙مهلت ارسال برنامه سالانه کارشناسی تکنولوژی ابتدایی تا تاریخ 1400/06/30 تمدید گردید.

📗 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon