در راستای تهیه ، دفتر آمار و تاییدیه آمار کلاس و دانش آموزان از سامانه سیدا ، فرآیند انسداد دفاتر آمار به شرح ذیل ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم دوره ی ابتدایی ، از تاریخ 1400/10/01 لغایت 1400/10/30 نسبت به انسداد دفاتر آمار مطابق با مقررات اقدام نمایید.

🔴فرآیند انسداد دفاتر آمار:
1⃣بررسی کامل و دقیق اقدامات انجام شده در خصوص انسداد دفتر آمار توسط راهبرآموزشی – تربیتی مدرسه که به عنوان نماینده اداره می باشد ؛ انجام خواهد شد.

2⃣ دفتر آمار پس از امضا نماینده اداره جهت نقش مهر انسداد ، نهایتاً تا پایان دی ماه به کارشناسی آموزش ابتدایی ارجاع گردد.

3⃣ از ممهور نمودن دفتر آمار با مهر مدرسه خودداری گردد.

4⃣ مشخصات دانش آموزان از قبیل (نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، تاريخ تولد ، محل تولد ، محل صدور) بررسی گردد ، تا به صورت صحیح در دفتر آمار ثبت گردیده باشد.

5⃣ دفتر آمار بايد با دانش آموزان موجود در كلاس همخواني داشته باشد.

6⃣ اگر دانش آموز جهشي در مدرسه وجود دارد ؛ اطمینان حاصل گردد ، تا در پایه جدید ثبت نام شده باشد.

7⃣ اگر دانش آموز مردودی در مدرسه وجود دارد ؛ اطمینان حاصل گردد ، تا در پایه قبلی ثبت نام شده باشد.

8⃣ اگر بعد از پلمپ دفتر آمار تغييراتي اعم از ترك تحصيل ، انتقالي به مدرسه و يا انتقال از مدرسه وجود داشت ؛ نبايد دوباره دفتر آمار چاپ گرفته شود. بلكه بايد تغييرات در همان دفتر آمار در جاي مخصوص خودش انجام گیرد.

9⃣ اگر فردي ترك تحصيل يا انتقال از مدرسه به مدرسه ديگر داشت در مقابل اسم اين فرد تاريخ ترك تحصيل يا انتقالي با خودكار مشكي نوشته شود و در فرم آخر دفتر آمار در جاي مخصوص تعداد ترك تحصيل يا انتقالی ذكر گردد.

🔟 اگر دانش آموزی به مدرسه انتقال يافت ؛ در ليست كلاس مربوطه بعد از آخرين نفر مشخصاتش با خودكار مشكي ثبت گردد. همچنین پس از ثبت تاريخ انتقال فرد ، مهر و امضا گردد و در فرم آخر درجاي خودش نیز نوشته شود.

🔶ترتيب دفتر آمار:
1⃣روكش
2⃣لیست آمار به ترتیب پایه
3⃣فرم انسداد در انتهای دفتر
♦بعد از صحافي جهت پلمپ به اداره آموزش و پرورش ارجاع داده شود.

📗 کارشناسی آموزش دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon