در کشور عزیزمان اقوام مختلفی زندگی می کنند و فرهنگ ،آداب و رسوم، خلق و خو ،مشکلات ،مسائل  و ویژگیهای منحصر به قوم و منطقه محل زندگی خود دارند . چه بسا همین منحصر بودن اقوام علاوه بر نوع زندگی بر شیو ه ی آموزش دانش آموزان تاثیر گذار خواهد بود لذا با این همه تنوع در نوع زندگی و منحصر بودن  نمیتوان انتظار داشت برای آموزش عزیرانمان از یک روش و یک سبک استفاده نمود و چشم ها و ذهن ها را باید به سمت نگاه عمیق تر در امر آموزش دو خت . و نه برای هر استان و شهرستان بلکه برای هر مدرسه آموزش متناسب با آن را با توجه به ظرفیت ها و امکانات و شرایط بومی و محلی در نظر گرفت.

برنامه ویژه مدرسه یکی از برنامه های مدرسه محور تلقی می شود و به منظور عملیاتی کردن راهکار 5-5 سند تحول بنیادین که طی آن حداقل 10 درصد و حداکثر 20درصد  از ساعت آموزش رسمی در طی سال تحصیلی را می توان به معرفی حرفه ها ،آداب و رسوم ، هنر و… اختصاص داد.همچنین بند 2-13 برنامه درسی ملی به این موضوع اشاره دارد که استان ها ، مناطق و مدارس میتوانند بخشی از ساعت رسمی آموزشی را در اختیار داشته باشند  .

برنامه ویژه یعنی اینکه مدیریت مدرسه ، شورای مدرسه و معلمان مدرسه اجازه دارند و می توانند برای زمان معینی از آموزش رسمی و با توجه به نیاز مدرسه و محله توام با محیطی سرشار از انرژی و شادابی حول محورهای متناسب با مدرسه و… خودشان موضوع، محتوا و معلم انتخاب کنند و همچنین مواد آموزشی تولید کنند ، آموزش دهند ، ارزشیابی کنند کارنامه دهند و سبب رشد و توسعه حرفه ای معلمان ،دانش آموزان و سایر عوامل شوند. و به طور کلی یک برنامه درسی را با آزادی عمل در مدرسه طراحی و اجرا نمایند.