اصول تدوین برنامه هفتگی
🔻ویژه مدارس ابتدایی شهرستان تنکابن ۱۴۰۱-۱۴۰۲

🍀 با عنایت به اینکه ، تنظیم برنامه هفتگی در مدارس ، اولین گام برای شروع تدریس اثربخش می باشد. اگر برنامه ریزی را “طرح ریزی برای دست یابی به هدف معین ” بدانیم تنظیم برنامه هفتگی ، طرح ریزی اولیه معلم برای دست یابی به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده می باشد. تنظیم برنامه هفتگی ، دقیق و اصولی ، امکان تحقق هدف ها را بیش از پیش میسر می سازد.

🍀 لذا کارشناسی آموزش ابتدایی در گام اول اقدام به تدوین اصول تنظیم برنامه هفتگی نموده است ، تا کلیه مدیران و همکاران ارجمند با رعایت این اصول اقدام به طراحی و تنظیم برنامه هفتگی نمایند و گامی مؤثر در تحقق اهداف آموزشی مدرسه بردارند.

🔴فرآیند اجرا:

1⃣دستورالعمل تدوین برنامه هفتگی و جدول زمان بندی دروس به تفکیک پایه پیوست می باشد.

2⃣ با هدف بررسی و مطالعه دقیق دستورالعمل توسط آموزگاران ، جلسه شورای معلمان تشکیل گردد.

3⃣ کلیه ی آموزگاران در تدوین برنامه هفتگی از محتوای دستورالعمل پیوستی استفاده نمایند.

4⃣ یک نسخه برنامه هفتگی ، جهت ارزیابی و بررسی تا تاریخ 1401/07/10 به راهبر آموزشی – تربیتی مدرسه تحویل گردد.

5⃣ به آموزگارانی که برنامه هفتگی استاندارد ، تدوین و اجرا نمایند ؛ پس از ارزیابی و بررسی برنامه هفتگی توسط راهبران آموزشی – تربیتی 4 ساعت گواهی تخصصی فعالیت های آموزشی صادر خواهد شد.

♦ معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻پیوست بخشنامه 🔻🔻🔻