پیرو بخشنامه 403/ 10150 14/08/1399 طرح پایش و نظارت مستمر کلاس های درس مجازی (آنلاین) و حضوری ، مدارس منتخب با توجه به مستندات ارسالی (در قالب فرم الکترونیکی)  ، طی جدول پیوستی ارسال می گردد.

ضمن تشکر از کلیه ی مدیران و معاونین آموزشی مدارس مستقل دوره ی ابتدایی که ما را در اجرای این طرح همیاری نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی مدیران و معاونین آموزشی مدارس مستقل دوره ی ابتدایی (گروه اول: 8 ساعت ) ، (گروه دوم: 6 ساعت ) و (گروه سوم: 4 ساعت ) گواهی اجرای فعالیت های آموزشی همراه با تقدیر نامه ؛ صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.