آموزش هشتگ گذاری در نرم افزار شاد ، تهیه و تولید توسط سرکار خانم هاله شیخ کاظمها سرگروه کارگروه فناوری شهرستان تنکابن