این ویدیو در کارگاه آموزشی – تخصصی معلمان جدید الورود 1400 ضبط شده است.

در این ویدیو نرم افزارهای زیر آموزش داده شده است :

inshot

mobopic

xrecorder

xodo

video converter

ilove pdf

در هنگام اجرای ویدیو لطفا صبر داشته باشید و به اخطار مشاهده شده توجه نکنید ، این اخطار به دلیل زمان زیاد ویدیو بوده و به همین دلیل پس از مدتی صبر ویدیو پخش خواهد شد.