آموزش ساخت پوشه کار الکترونیکی ، تهیه و تولید توسط سرکار خانم هاله شیخ کاظمها سرگروه کارگروه فناوری شهرستان تنکابن