آموزش تولید ویدیوی آموزشی توسط نرم افزار اینشات
تهیه و تولید توسط سرکار خانم هاله شیخ کاظمها سرگروه کارگروه فناوری شهرستان تنکابن